Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Закону України «Про регулювання містобудівної документації» просимо надати зауваження та пропозиції до ЗАЯВИ по СЕО про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території земельної ділянки загальною площею 2,000 га, кадастровий номер 7424185000:07:000:0182, яка розташована на території Малківського старостинського округу № 10 Сухополов’янської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки із «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» на земельну ділянку з цільовим призначенням «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»

 

 1. Замовник СЕО

          Замовником проекту є Сухополов’янська сільська рада (17542 Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Сухополова, вул. Чернігівська, буд. 32).

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

          Детальний план території земельної ділянки загальною площею 2,000 га, кадастровий номер 7424185000:07:000:0182, яка розташована на території Малківського старостинського округу № 10 Сухополов’янської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області, розробляється відповідно до рішення дванадцятої (позачергової) сесії восьмого скликання Сухополов’янської сільської ради від 31 серпня 2021 р., є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначена для деталізації архітектурно-планувальних рішень а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектується до будівництва.

 Завданнями детального плану території є:

 - визначення  функціонального  призначення  та  параметрів  забудови окремої  земельної  ділянки  з  метою  розміщення  об’єкта  будівництва;

 - формування принципів планувальної організації забудови;

 -  визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно

 з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

 - створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні, відповідно до законодавства;

 - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

         - охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної  безпеки;

         - комплексного  благоустрою  та  озеленення;

         - використання  підземного  простору  тощо.

 При розробленні детального плану території враховується схема планування території району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельної ділянки та зміна функціонального призначення територій. Детальний план території, відповідно до ст.19, зокрема, визначає:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї земельної ділянки, розподіл території згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єкт, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

         Ділянка для будівництва асфальтобетонного заводу розташована на землях сільськогосподарського призначення, вид використання для ведення особистого селянського господарства. При будівництві асфальтобетонного заводу функціональне призначення земельної ділянки змінюється.

         Санітарно захисна зона відповідно норм 1000,0 м. В даній санітарно-захисній зоні житлова та громадська забудова відсутня.

         Мета даної роботи є обґрунтування можливості будівництва асфальтобетонного заводу, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив  об’єкта  на  навколишнє  середовище.

            Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 ч. 3 п. 11 (споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

          4. Ймовірні  наслідки

         Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території, де розміщується ділянка, що проектується: 

         а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення

         Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

         -   викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій  (ГДК);

         -   в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній. В період експлуатації: передбачається, що проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси;  

         - значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається;

         - потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші. Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення грунтового покриву у визначених місцях;

          - джерелами шуму та вібрації про спорудженні об'єкту будуть двигуни будівельних машин та механізмів. Потенційними джерелами шуму при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій;

         - вплив на соціальне середовище створення нових робочих місць, наповнення бюджетів, розвиток інфраструктури району.

         б)  для  території  з  природоохоронним  статусом

         Земельна ділянка, де розробляється детальний план, не знаходиться в межах об’єктів та територій природно-заповідного фонду і вливати на них не може;

        в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

       Транскордонний  вплив  відсутній.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі

якщо документ державного планування не буде затверджено

        Альтернативні земельні ділянки не розглядаються.

        Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки необхідно розглянути заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення:

        - щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів викидів  забруднюючих речовин;

        - охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;

        - заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами, шумозахисні заходи;

        - заходи щодо пожежобезпеки;

        - відновлювальні та охоронні заходи.

 

 1. Дослідження,  які  необхідно  провести,  методи  критерії,  що використовуватимуться  під  час  стратегічної  екологічної  оцінки

  Основною  метою   прогнозу  є  оцінка  можливої  реакції  навколишнього

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним  станом  природного  середовища.

        Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

        Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша  доступна  інформація.
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Основним  критерієм  під  час  стратегічної  екологічної  оцінки  проекту містобудівної документації є відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

         Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

         Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан  навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого - гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

          -   оцінити  можливі  зміни  в  природних  і  антропогенних  екосистемах;

          - визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

          - повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

          У ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку громади та підвищення  якості життя  населення.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення  та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

   Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  - раціональне і економічне використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

  -  запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

  - здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

  -   застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища та безпеку здоров’я населення;

 -  збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, територій, що підлягають особливій охороні;

 -  здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

 - здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

         Відповідно до державної політики в галузі енергозбереження, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкта доцільно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали. 

    В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних  наслідків  виконання  документа  державного  планування.

 

Пропозиції  щодо  структури  та  змісту  звіту  про  стратегічну екологічну  оцінку

        Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)  опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідністю – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган,  до  якого  подаються  зауваження  і  пропозиції,  та  строки

 їх   подання.

        Сухополов’янська сільська рада.

   Юридична адреса: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, село Сухополова, вулиця Чернігівська, будинок 32; контактні телефони: тел. 04637-60345, 0463750568; e-mail: 04415867@mail.gov.ua; контактна особа – Росовський Денис Михайлович, сільський голова.

   Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до  14 грудня 2021 року).

Фото без опису